Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DSD

Sơ đồ tổ chức

HIỆN TRẠNG
- Quy mô công ty 14 nhân sự, gồm ngành nghề tư vấn kiến trúc, sản xuất, thi công và bán sản phẩm nội thất.
- Gặp khó khăn trong việc quản lý điều hành hoạt động giữa các bộ phận tại doanh nghiệp khi công ty phát triển lên quy mô sản
xuất và thương mại, các quản lý “va” nhau khi điều hành công việc quản lý chung của công ty.
- Phần lớn các vị trí hoạt động theo sự vụ dẫn đến rối việc, gặp khó khăn trong vấn đề kiểm soát hiệu quả công việc theo hệ thống.
- Chưa có những quy định mang tính hệ thống giữa công ty và nhân viên, dẫn đến khi thi hành một số chính sách về nhân sự (tính
lương, thưởng, giờ làm việc ....) gặp khó khăn và không mang tính đồng nhất, giải quyết theo sự vụ và không mang tính hệ thống,
tính định lượng chưa cao.

MỤC ĐÍCH LẬP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
- Đảm bảo các bộ phận trong công ty thực hiện đúng chức năng và đạt hiệu quả trong công việc.
- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo, đổ lỗi
- Đảm bảo xây dựng đội ngũ theo yêu cầu, chiến lược công ty, nâng cao công tác vận hành, kiểm soát và chống thất thoát.

SƠ ĐỔ TỔ CHỨC 

Sơ đồ tổ chức DSD